Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som hanteras av Voyagerr används för att administrera och förbättra vår webbplats samt för att erbjuda och leverera de tjänster som du önskar. Vi samlar endast in personuppgifter som är relevanta för syftet och behandlar dem i enlighet med tillämpliga lagar om dataskydd.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud, Voyagerr A/S, är den personuppgiftsansvariga för dessa data. Vår webbplats är hostad i Danmark och administreras i Danmark.

Denna integritetspolicy beskriver de åtgärder vi vidtar för att hålla personuppgifter konfidentiella. Den informerar dig om hur och varför vi samlar in personuppgifter. Den specificerar också dina rättigheter och inkluderar vår kontaktinformation så att du kan utöva dessa rättigheter eller ställa frågor eller framföra eventuella bekymmer om integritetspolicyn eller vår hantering av personuppgifter.

Vi kommer att upprätthålla integriteten för dina personuppgifter. Vi kommer att hålla dem konfidentiella och kommer inte att sälja, hyra ut eller låna ut dem till tredje parter. Vi kommer endast att lämna ut personuppgifter utan ditt medgivande när det krävs enligt lag, eller i god tro att sådan åtgärd är nödvändig för att undersöka eller skydda mot skadliga aktiviteter gentemot vårt företag, samarbetspartners eller egendom (inklusive denna webbplats) eller andra.

Vi kommer att bevara din integritet även om vi kan kontakta dig angående olika produkter och tjänster som vi gör tillgängliga för dig från tid till annan. Vi hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR och dataskyddslagen 2018 och eventuell senare relaterad lagstiftning.

 

Kontakt

Vi åtar oss att behandla dig och dina personuppgifter med största respekt och omtanke. Om du anser att integriteten för personuppgifter inte har respekterats, om du vill bekräfta korrektheten av tillämpliga personuppgifter, om du vill uppdatera eller radera felaktiga personuppgifter eller om du har några frågor om vår hantering av personuppgifter, vänligen kontakta oss genom att skicka ett
e-postmeddelande till info@voyagerr.com eller skriva till Voyagerr Sales and Marketing.

 

Omfattning

Policyn beskriver hur vi upprätthåller dina rättigheter inom dataskydd. Om du använder något av våra system eller nyttjar våra tjänster kan det finnas specifika avtalsöverenskommelser om dataskydd som går före denna policy.

 

Varför vi samlar in personuppgifter

Vi samlar in, använder och kan lämna ut personuppgifter endast för ändamål som en rimlig person skulle anse vara lämpliga under omständigheterna. Vi strävar efter att samla in så lite information som möjligt, endast det som kan vara nödvändigt under rådande omständigheter.

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Förfrågningar mottagna genom kontaktformuläret
 • Prenumeration på nyhetsbrev
 • Öppnande av ett kundkonto
 • Optimering av webbplatsen (anpassning av webbplatsen efter dina behov)
 • Försvar mot och registrering av hackerattacker
 • Skapande av användarstatistik
 • Uppfyllande av våra kontraktsåtaganden gentemot våra kunder, leverantörer och tjänsteleverantörer För att se hur vår webbplats används analyserar vi aggregerad statistik och information, där identiteten för en specifik individ inte kan identifieras. Detta är inte personuppgifter. Vi förbehåller oss rätten att använda aggregerad information på ett sätt vi anser vara lämpligt. Detta kan inkludera, men är inte begränsat till, framställning av aggregerade användarstatistik och informationsöversikter för att förbättra effektiviteten, mer effektivt beskriva våra produkter och tjänster samt assistera i deras marknadsföring.

 

Typ av personuppgifter vi kan samla in

Vid användning av vår webbplats eller vid affärsverksamhet eller interaktion med oss kan du ombedjas att tillhandahålla oss:

Namn

E-post

Telefonnummer eller annan kontaktinformation

Leveransinformation

Faktureringsinformation

Transaktionshistorik

Inställningar för webbplatsanvändning

Feedback om affärsverksamheten, tjänster, webbplats och offentliga relationer

Käll-IP-adresser

Tider och datum för åtkomst till webbplatsservrar

Föredraget språk

Personliga preferenser

Produkt- och tjänstepreferenser

Webbläsartyper och konfigurationer samt diverse administrativ och datortrafikinformation

 

Hur samlar vi in personuppgifter?

Vi kommer endast att samla in personuppgifter som du frivilligt har lämnat till oss. Vi kommer inte att samla in några personuppgifter om någon utan att informera dem därefter (antingen genom denna integritetspolicy eller genom att ge dem någon annan form av meddelande vid den tidpunkt då vi begär eller samlar in personuppgifter). Denna information kommer att inkludera varför och hur personuppgifter samlas in och hur sådana personuppgifter kommer att användas eller lämnas ut. Vi kan samla in personuppgifter genom olika medel:

Genom användning av vår webbplats

Genom användning av våra tjänster

I samband med kommunikation med oss (ansikte mot ansikte, via e-post, telefon, post eller på annat sätt) i samband med feedback till oss om vår affärsverksamhet, tjänster, webbplats och publikationer

Vid registrering hos oss för tjänster eller, om relevant, konton, eller, om relevant, för nedladdning av vår programvara

Kund-, medlems-, mottagar- eller tjänstelistor som lagligt förvärvats från tredje parter

Genom ifyllandet av manuella eller elektroniska formulär

Webbplatscookies – Cookies är identifierare som kan skickas från en webbplats via din webbläsare för att placeras på din datorhårddisk. Du kan välja att inte acceptera cookies genom att ändra inställningarna på din webbläsare; dock, att inte använda cookies kan förhindra dig från att använda vissa funktioner och funktioner på vår webbplats. Informationen som samlas in från användningen av cookies används för att förbättra våra tjänster.

Webbtecken – Webbtecken är små grafiska bilder som tillåter en webbplatsoperatör att samla in viss information och övervaka användaraktivitet på sin webbplats. Ett webbtecken är en pixel som är osynlig för användaren. Vi använder webbtecken för att samla in information som inte är av personlig natur.

Klickströmning – Klickströmning är en teknik som gör att en webbplatsoperatör kan spåra de vägar som besökare tar när de besöker en webbplats och tittar på webbplatsens sidor samt när de använder länkar till andra webbplatser. Information om webbplatsens trafik övervakas och analyseras för att bestämma vilka produkter, tjänster eller funktioner som kan vara av intresse för besökarna. På detta sätt hoppas vi kunna förbättra webbplatsen, produkterna, tjänsterna, funktionerna eller andra erbjudanden.

Dessutom kan vi granska och analysera din användning av produkter och tjänster för att hjälpa oss att betjäna dig bättre och att uppmärksamma dig på andra produkter och tjänster där vi anser att detta kommer att vara till nytta för dig. Vi samlar också in och analyserar information från andra källor för samma ändamål.

 

Hur vi kan lämna ut personuppgifter

Vi säljer inte några personuppgifter vi samlar in till tredje parter. Vi kan dela personuppgifter med våra dotterbolag, underleverantörer, anställda, entreprenörer och agenter i samband med att tillhandahålla dig våra affärstjänster, support eller uppfyllandet eller leveransen av produkter eller tjänster. Vi kan lämna ut personuppgifter om det krävs enligt lag av en behörig domstol, annan rättslig eller reglerande myndighet, eller om vi anser att lämnande av information är nödvändigt för att:

 • uppfylla något rättsligt förfarande som tjänats på oss
 • upprätthålla, försvara eller skydda våra rättigheter eller egendom
 • skydda och säkerställa allmänhetens personliga säkerhet eller våra klienter eller personal
 • skydda mot brottsliga aktiviteter eller för att upptäcka, förebygga, utreda anklagelser om, eller ta itu med, falskhet eller bedrägeri. I händelse av konkurs, fusioner med tredje parter, förvärv av tredje parter, försäljning av tillgångar eller någon annan överföring av samtliga eller väsentligt alla våra relevanta tillgångar till en tredje part förbehåller vi oss rätten att dela (eller sälja som en bifunktion av den övergripande affärstransaktionen) till den tredje parten de personuppgifter som du har lämnat.

 

Behållning och borttagning

Vi behåller information endast så länge som det är nödvändigt för effektiv och ändamålsenlig leverans eller fullgörande av vår programvara, produkter eller tjänster och en rimlig tid därefter, eller för att uppfylla eventuella lagkrav. Vi kommer antingen att förstöra eller ta bort information när den inte längre behövs. Vi kommer att radera dina personuppgifter om du begär oss att göra det på info@voyagerr.com och vi inte är under några lagliga eller kontraktsmässiga förpliktelser att bevara eller på annat sätt spara dessa data.

 

Säkerhet och Lagring

Vi strävar efter att upprätthålla lämplig fysisk, procedurmässig och teknisk säkerhet avseende våra och eventuella databehandlare och informationslagringsanläggningar för att förebygga förlust, missbruk, obehörig åtkomst, röjande eller ändring av personuppgifter. När vi gör oss av med eller förstör personuppgifter, bibehåller vi lämpliga fysiska, procedurmässiga och tekniska säkerhetsåtgärder för att säkerställa permanent radering.

Vi håller din personliga information strikt konfidentiell. Endast behörig personal har tillgång till denna personliga information. All vår personal och eventuell personal hos våra databehandlare som har tillgång till personlig data genomgår utbildning i integritetsskydd.

Våra säkerhetsspecialister integrerar säkerhet genom design och som standard i våra system och webbplatser. Vårt mål är att skydda information vid alla tillfällen, när den lagras i datafiler eller hanteras av våra anställda. Våra system är även utformade för att skydda information när den överförs, till exempel mellan våra dataprocessanläggningar och företagskontor. Personuppgifter kan lagras eller behandlas i jurisdiktioner där vi eller våra samarbetspartners, leverantörer, dotterbolag eller agenter har anläggningar, men endast där överföring och lagring av personuppgifter överensstämmer med principer och praxis inom dataskyddslagstiftningen.

Vi använder branschstandardteknik för att upprätthålla säkerheten för personuppgifter och för våra anslutningar till internet. Dock kan vi inte garantera integriteten, säkerheten, äktheten eller
icke-korruptionen av information som överförs via internet eller för information som lagras i något tredjepartsystem anslutet till internet.

Vi är inte ansvariga för några påståenden, skador, kostnader eller förluster över huvud taget som uppstår från eller på något sätt är relaterade till tredjepartsanslutningar till eller användning av internet.

Vi vidtar åtgärder för att verifiera att eventuella tjänsteleverantörer, leverantörer eller liknande som vi delar personuppgifter med är engagerade i att upprätthålla integriteten för personuppgifter vid standarder som är åtminstone lika stränga som våra egna, och vi enas med dem om att avstå från att göra någon självständig eller obehörig användning av några personuppgifter. Vi kan dock inte garantera handlingar, uppförande eller standarder för några sådana parter.

Vi kan inte och garanterar inte skyddet av några personuppgifter som du tillhandahåller till en tredje parts webbplats som kan hänvisa till, hänvisas till eller länka till denna webbplats. Personuppgifter som samlas in av dessa tredje parter omfattas inte av eller regleras av denna integritetspolicy.

 

Uppdateringar
Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras med jämna mellanrum. Användningen av personuppgifter som tillhandahållits till oss före uppdateringen kommer fortsättningsvis att regleras av policyn som var i kraft vid tidpunkten för informationens tillhandahållande. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar denna integritetspolicy.

 

Samtycke

I vissa fall kommer vi att be dig uttryckligen ge ditt samtycke till insamling och behandling av personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy. Du är inte skyldig att lämna sådant samtycke.