Persondatapolitik

Denne persondatapolitik beskriver, hvordan Voyagerr A/S (herefter kaldet ”Dataansvarlig”) styrer personoplysninger (herefter kaldet ”Personoplysninger”), der vedrører en person (”Den registrerede”), der identificeres eller kan identificeres direkte eller indirekte ved anvendelsen til et hvilket som helst formål af følgende websted-adresse, der ejes af den dataansvarlige: https://www.voyagerr.com (”Dataansvarliges websted”).

Formål

Denne persondatapolitik skal skitsere de skridt, som den dataansvarlige tager for at behandle personoplysninger fortroligt, informere de registrerede om, hvordan og hvorfor den dataansvarlige indsamler personoplysninger, samt oplyse de registrerede om deres rettigheder og den dataansvarliges kontaktoplysninger, der kan anvendes i forbindelse med håndhævelsen af disse rettigheder samt ved eventuelle spørgsmål eller overvejelser, der måtte opstå som følge af denne persondatapolitik.

Beskyttelse af den registreredes personoplysninger og bevarelse af integriteten af personoplysninger betyder, at den dataansvarlige behandler personoplysninger og aktiviteterne mellem den registrerede og den dataansvarlige fortroligt. Den dataansvarlige vil ikke sælge, udleje eller udlåne den registreredes oplysninger til tredjepart. Den dataansvarlige vil respektere den registreredes privatliv, hvis den dataansvarlige kontakter en registreret vedrørende produkter og tjenester, som den dataansvarlige måtte stille til rådighed for den registrerede. Den dataansvarlige har kontrol over, hvem der indhenter og anvender oplysninger og under hvilke omstændigheder, der afgives oplysninger om den registrerede. Den registrerede kan få adgang til de oplysninger, som den dataansvarlige har om den registrerede.

Omfang

Denne persondatapolitik gælder den dataansvarliges produkter, tjenester og websteder, undtagen hvor andet er angivet, og vedrører ikke websteder, som den registrerede kan besøge via eksterne links.

Dataansvarlige og databehandlere af personoplysninger

Den dataansvarlige, som bestemmer formålet med og metoder til indsamling og behandling af personoplysninger, er Voyagerr A/S med hjemsted på Sommervej 31, 8210 Aarhus V.

Behandling af personoplysninger, hvad enten de sker automatisk eller ej, udføres af Voyagerr A/S på vegne af den dataansvarlige.

Hvorfor den dataansvarlige kan indsamle personoplysninger

 • Fastslå identitet
 • Udføre nødvendige verificeringer af identitet og sikkerhed  
 • Behandle transaktioner og drive virksomhed
 • Levere produkter og tjenester
 • Levere kundeservice og kundeserviceydelser                                  
 • Løbende levere serviceydelser                     
 • Levere oplysninger til den registrerede
 • Forbedre produkter, serviceydelser og levering af serviceydelser
 • Bedre forstå den registreredes behov, interesser og egnethed til forskellige produkter og tjenester
 • Anbefale bestemte produkter og serviceydelser, der kan opfylde den registreredes behov
 • Svare på problemer, spørgsmål og forespørgsler
 • Beskytte den registrerede og sig selv mod fejl eller svig
 • Samarbejde med politiet og myndigheder i det fornødne omfang for at overholde gældende love og retskendelser.

Den dataansvarlige indsamler, bruger og må kun videregive personoplysninger til formål, som en fornuftig person ville anse som passende under omstændighederne, samt bestræber sig på at indsamle så få oplysninger, som måtte være nødvendige under omstændighederne.

Den registrerede skal være opmærksom på, at samlet statistik og samlede oplysninger, hvor et bestemt individs identitet ikke kan identificeres, ikke er personoplysninger. Den dataansvarlige forbeholder sig retten til at bruge alle indsamlede oplysninger på enhver måde, som denne finder passende. Brugen af sådanne indsamlede oplysninger kan omfatte, men er ikke begrænset til, udarbejdelse af samlet brugerstatistik og oplysningsoversigter for at forbedre effektiviteten, mere effektivt at beskrive den dataansvarliges produkt- og serviceudbud og at hjælpe med markedsføringen af den dataansvarliges produkter og ydelser.

Samlet statistik og samlede oplysninger indeholder ingen personoplysninger.

Den type personoplysninger, som den dataansvarlige kan indsamle

Den dataansvarlige indsamler forskellige typer af personoplysninger. I forbindelse med brugen af den dataansvarliges websted eller når der gøres forretninger eller interageres med den dataansvarlige eller modtages produkter og ydelser fra eller gennem den dataansvarlige, kan den registrerede, afhængigt af omstændighederne, blive bedt om at oplyse følgende over for den dataansvarlige:

 • Geografiske (fysiske) adresser
 • Demografiske oplysninger
 • E-mailadresser
 • Telefonnumre eller andre kontaktoplysninger
 • Navne (for- og efternavn)
 • Forsendelsesoplysninger
 • Faktureringsoplysninger
 • Transaktionshistorik
 • Præferencer ved brug af websteder
 • Tilbagemelding vedrørende forretning, ydelser, websted og PR
 • Kildens ip-adresser
 • Tider og datoer for tilgang til webstedets servere
 • Sprog
 • Personlige præferencer
 • Produkt- og ydelsespræferencer
 • Browsertyper og -konfigurationer og diverse administrative oplysninger og oplysninger om computertrafik

Visse former for oplysninger – fra såvel offentlige som private – er frivillige, selvom de er praktiske i forbindelse med identifikation. Det kan f.eks. være licenser, tilladelser, attester, certifikater, kørekort, personnumre, pas, sygesikringskort, bilagsnumre og lignende.

Det er den registreredes beslutning, om han/hun ønsker at oplyse disse eller anden egnet  identifikation med forbehold for eventuelle lovkrav.

Hvordan indsamler den dataansvarlige personoplysninger?

Den dataansvarlige vil kun indsamle personoplysninger, som den registrerede frivilligt har stillet den dataansvarlige til rådighed eller har indvilliget i at stille den dataansvarlige til rådighed. Den dataansvarlige vil ikke indsamle personoplysninger om en registreret person uden at underrette den registrerede i overensstemmelse dermed (enten i henhold til denne persondatapolitik eller ved at give den registrerede et andet varsel på det tidspunkt, hvor den dataansvarlige anmoder om eller indsamler personoplysninger), hvorfor og hvordan personoplysninger indsamles, og hvordan sådanne personoplysninger vil blive anvendt eller videregivet. Den dataansvarlige kan indsamle personoplysninger på forskellige måder:

 • Ved hjælp af den dataansvarliges websted.
 • Ved hjælp af den dataansvarliges tjenester.
 • I forbindelse med kommunikation med den dataansvarlige (ansigt til ansigt, pr. e-mail, pr. telefon, brev eller andet) i forbindelse med tilbagemelding til den dataansvarlige vedrørende den dataansvarliges virksomhed, tjenester, websted og udgivelser.
 • Ved tilmelding til den dataansvarlige til tjenester eller, hvor det er relevant, konti, eller, hvor det er relevant, overførsel af den dataansvarliges software.
 • Kunde-, medlems-, modtager- eller tjenestelister, der er indhentet på lovlig vis fra tredjepart.
 • Ved udfyldelse af manuelle eller elektroniske formularer.
 • Cookies på webstedet – cookies er identifikatorer, der kan sendes fra et websted via en registreret persons browser og lægges på den registreredes computerharddisk. En registreret person kan vælge ikke at acceptere cookies ved at ændre de udpegede indstillinger på den registreredes webbrowser. Hvis der ikke anvendes cookies, kan det imidlertid forhindre den registrerede i at anvende visse funktioner og egenskaber på den dataansvarliges websted. Oplysninger, der indsamles i forbindelse med brugen af cookies, anvendes til at forbedre den dataansvarliges tjenester.
 • Webbeacons – webbeacons er små, grafiske billeder, hvormed en webstedsoperatør kan indsamle visse oplysninger og overvåge brugeraktiviteten på sit websted. En webbeacon er en meget lille pixel, der er usynlig for brugeren. Den dataansvarlige anvender webbeacons til at indsamle oplysninger, der ikke er af personlig karakter.
 • Clickstreaming – clickstreaming er en teknologi, hvormed en webstedsoperatør kan spore de stier, som surfere følger, når de tilgår et websted og ser på dets sider og klikker på links til andre websteder. Den dataansvarlige indsamler sådanne oplysninger fra besøgende på den dataansvarliges websted.
 • Oplysninger om trafik på webstedet, der overvåges og analyseres for at bestemme, hvilke produkter, tjenester eller features der kan være interessante for besøgende, således at den dataansvarlige kan forbedre webstedet, produkter, tjenester, egenskaber eller andre af den dataansvarliges udbud.

Derudover kan den dataansvarlige gennemgå og analysere en registreret persons brug af produkter og tjenester, så den dataansvarlige bedre kan betjene den registrerede, og gøre den registrerede opmærksom på andre produkter og tjenester, som efter den dataansvarliges skøn vil være til gavn for den registrerede. Den dataansvarlige indsamler og analyserer også oplysninger fra andre kilder med samme formål.

Teknologi vi bruger til at indsamle og behandle data

Hubspot

Vores hjemmeside benytter hubspot, en marketingautomatisering- og CRM tjeneste fra Hubspot i USA. For yderligere information, se venligst Hubspots Privacy policy: https://legal.hubspot.com/privacy-policy

Google

Analytics and reCAPTCHA
Privacy Policy & Terms of Service

Sådan kan den dataansvarlige videregive personoplysninger

Den dataansvarlige sælger ikke personoplysninger, som denne indsamler, til tredjepart. Den dataansvarlige må dele personoplysninger med sine koncernselskaber, datterselskaber, medarbejdere, medkontrahenter og agenter i forbindelse med levering til en registreret person af den dataansvarliges virksomhedstjenester, support eller udførelse eller levering af den dataansvarliges produkter og tjenester.

Den dataansvarlige kan videregive personoplysninger, hvis en domstol ved en kompetent retsinstans, anden juridisk eller offentlig myndighed kræver det, eller ved god tro om og tiltro til, at videregivelse er nødvendig: for at overholde eventuelle retsskridt, der forkyndes for den dataansvarlige, for at opretholde, stadfæste og/eller beskytte den dataansvarliges rettigheder eller ejendom, for at beskytte og sikre offentlighedens eller andre af den dataansvarlige klienters personlige sikkerhed, for at beskytte mod kriminelle eller kvasi-kriminelle aktiviteter eller for at opdage, forebygge, undersøge påstande om, eller påpege urigtige anbringender eller svig.

Den dataansvarlige forbeholder sig retten til i tilfælde af konkursbegæring, fusioner med tredjepart, opkøb af tredjepart, salg af (alle eller delvise) aktiver eller enhver anden overdragelse af alle eller i det væsentlige alle af den dataansvarliges relevante aktiver til tredjepart, at den dataansvarlige har ret til at dele (eller sælge som en tilknyttet del af den overordnede virksomhedstransaktion) de personoplysninger, der er givet af den registrerede, til tredjeparten.

Tilbageholdelse og bortskaffelse

Den dataansvarlige beholder kun oplysninger, så længe de er nødvendige for en effektiv og hurtig levering og implementering af den software, de produkter eller tjenester, der anvendes eller påtænkes anvendt af den registrerede, og i et rimeligt tidsrum derefter, eller for at opfylde eventuelle lovkrav. Den dataansvarlige vil enten destruere eller fjerne oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Sikkerhed og opbevaring

Den dataansvarlige bestræber sig på at opretholde en passende fysisk, proceduremæssig og teknisk sikkerhed vedrørende sine og databehandlerens kontorer og anlæg til opbevaring af oplysninger for at forebygge tab, misbrug, uautoriseret adgang, videregivelse eller ændring af personoplysninger. Dette gælder også den dataansvarliges bortskaffelse eller destruktion af personoplysninger.

Den dataansvarlige opbevarer de personoplysninger, der indsamles om den registrerede, strengt fortroligt. Kun autoriserede medarbejdere har adgang til disse personoplysninger. Den dataansvarlige og databehandlerens medarbejdere, som har adgang til personoplysninger, får oplæring i beskyttelse af personoplysninger.

Den dataansvarliges sikkerhedsspecialister indbygger databeskyttelse gennem design og databeskyttelse gennem standardindstillinger i sine computersystemer. Målet er at beskytte oplysninger til enhver tid, når de opbevares i datafiler eller håndteres af den dataansvarliges medarbejdere. Den dataansvarliges systemer er også beregnet til at beskytte oplysninger, når de overføres f.eks. mellem den dataansvarliges databehandlingsanlæg og virksomhedens kontorer. Personoplysninger kan opbevares eller behandles i enhver retskreds, hvor den dataansvarlige eller den dataansvarliges koncernselskaber, leverandører, datterselskaber eller forhandlere har systemer. Når man giver personoplysninger til den dataansvarlige, giver man sit samtykke til enhver overførsel af disse oplysninger til andre retskredse (herunder lande, hvis love om persondatapolitik ikke er vurderet med hensyn til tilstrækkelighed).

Den dataansvarlige anvender og vil fortsat anvende teknologiske industristandarder til at vedligeholde personoplysningernes sikkerhed og til den dataansvarliges forbindelser til internettet. Den dataansvarlige kan dog ikke garantere hemmeligholdelse, sikkerhed, autentisitet eller ikke-korruption af oplysninger, der overføres via internettet. Det samme gælder enhver information, der opbevares i et tredjepartssystem, som er forbundet til internettet.

Mens den dataansvarlige træffer foranstaltninger til at sikre, at eventuelle tjenesteudbydere, -leverandører eller lignende, som den dataansvarlige deler personoplysninger med, er forpligtede til at opretholde persondatapolitikken ifølge standarder, der er mindst lige så krævende som den dataansvarliges persondatapolitik og har meddelt dem, at de ikke uafhængigt eller uautoriseret må anvende nogen personoplysninger, så kan den dataansvarlige ikke garantere for sådanne parters handlinger, adfærd eller standarder.

Den dataansvarlige hæfter ikke for krav, skadeserstatninger, omkostninger eller tab af nogen art, der opstår som følge af eller på nogen måde er forbundet med tredjepartsforbindelser til eller brug af internettet.

Den dataansvarlige kan ikke sikre beskyttelse af personoplysninger, som den registrerede afgiver på en tredjeparts websted, der kan henvise til, være henvist fra eller linke til den dataansvarliges websted. Personoplysninger, der indsamles af disse tredjeparter, er ikke underlagt eller styret af denne persondatapolitik.

Den dataansvarlige hæfter ikke for hændelser, der ligger uden for den dataansvarliges direkte kontrol, og hæfter derfor ikke for direkte, indirekte, tilfældig, følge- eller pønalt begrundet skadeserstatning i forbindelse med brugen eller frigivelsen af personoplysninger.

Den registreredes rettigheder

De registrerede har ret til når som helst at få bekræftelse af eksistensen af personoplysninger og få oplyst deres indhold og oprindelse for at bekræfte, at de er nøjagtige, eller anmode om, at disse oplysninger suppleres, opdateres eller rettes.

De registrerede har ret til at anmode om, at oplysninger, der behandles i strid med loven, bliver slettet, anonymiseret eller blokeret, samt i alle tilfælde at gøre indsigelse på lovligt grundlag mod behandling af oplysningerne.

Kontakt

Den dataansvarlige er forpligtet til at opretholde denne persondatapolitik. Den dataansvarlige har etableret politikker og procedurer til at uddanne og hjælpe sine medarbejdere og samarbejdspartnere med at opfylde deres forpligtelser i henhold til denne persondatapolitik. Den dataansvarliges politik og procedurer vil blive gennemgået med jævne mellemrum, og resultaterne af denne gennemgang forelægges den dataansvarliges medarbejdere, som har ansvaret for at føre tilsyn med forhold, der vedrører personoplysninger.

Den dataansvarlige er forpligtet til at behandle registrerede personer med den største respekt og hensynsfuldhed. Registrerede personer, som har eventuelle spørgsmål eller overvejelser over for den dataansvarlige vedrørende denne persondatapolitik, og som gerne vil bekræfte nøjagtigheden af relevante personoplysninger, og som mener, at personoplysningerne ikke er behandlet fortroligt, eller som gerne vil opdatere eller slette forkerte personoplysninger, bedes kontakte den dataansvarlige pr. e-mail til info@voyagerr.com

Den ansvarlige for persondatapolitikken skal bekræfte modtagelsen af forespørgslen og besvare den i løbet af 30 hverdage. Hvis den dataansvarlige har brug for længere tid til at svare eller må afvise den registreredes forespørgsel, giver den dataansvarlige den registrerede meddelelse herom med forbehold for eventuelle juridiske begrænsninger.

Alder

Den dataansvarlige er forpligtet til at varetage børns sikkerhed. Den dataansvarlige vil ikke bevidst anmode om eller anvende personoplysninger fra børn under 18 år uden forældrenes samtykke. Hvis den dataansvarlige får faktisk viden om og ubevidst eller uforsætligt indsamler personoplysninger fra børn under 18 år, vil den dataansvarlige træffe foranstaltninger til at få sådanne personoplysninger slettet. Den dataansvarliges websted må ikke anvendes af personer under 18 år. Personer under 18 år har ikke tilladelse til at anvende den dataansvarliges websted og pålægges straks at ophøre med brugen af den dataansvarliges websted.

Opdateringer

Den dataansvarlige kan på ethvert tidspunkt opdatere denne persondatapolitik.  Den opdaterede politik skal offentliggøres på den dataansvarliges websted. Brugen af personoplysninger, der er givet til den dataansvarlige forud for opdateringen, er fortsat underlagt den politik, der var gældende på det tidspunkt, oplysningen blev givet. Den dataansvarlige anbefaler, at registrerede personer jævnligt læser denne persondatapolitik.

Samtykke

En registreret person vil i de fleste tilfælde blive bedt om specifikt at give sit samtykke til den dataansvarliges indsamling og behandling af personoplysninger i henhold til denne persondatapolitik. De registrerede er ikke forpligtede til at give dette samtykke.

Hvis en registreret ikke giver sit samtykke, skal vedkommende straks ophøre med brugen af den dataansvarliges websted og afstå fra yderligere brug.

Gældende lov og værneting

Hvis behandlingen af personoplysninger sker i forbindelse med den i EU etablerede dataansvarliges og/eller databehandlers aktiviteter, kan denne behandling være underlagt EU-forordning 2016/679 og andre gældende lovregler om personoplysninger til beskyttelse af fysiske personer vedrørende behandlingen af personoplysninger og den frie bevægelighed for sådanne oplysninger samt national lovgivning i det relevante EU-medlemsland ved den kompetente lokale domstol.

Den dataansvarliges websted hostes og administreres i EU, Danmark.

Den dataansvarlige vil videregive personoplysninger uden den registreredes tilladelse, når det kræves i henhold til loven eller i god tro om, at en sådan handling er nødvendig for at undersøge eller beskytte imod skadelige aktiviteter over for den dataansvarliges virksomhed, koncernselskaber, ejendom, dette websted eller andre parter.